Estatutos

ACTA

ASAMBLEA XERAL DA SOGACOPAL 30 novembro 2016

Deputación de Lugo

26 de novembro de 2016

Celébrase en segunda convocatoria a Asemblea Xeral da Sociedade Galega de Coidados Paliativos, «Asociación Científica Sociedade Galega de Coidados Paliativos, SOGACOPAL, con nº de inscrición no Rexistro central RCA 37/98. de asociación sen ánimo de lucro, e CIF nº G15739907.

Asisten 39 socios.

ORDE DO DÍA 

      1. Informes do Presidente, Secretario e Tesoureiro
      2. Elección de nova Xunta Directiva

Informe do Presidente: 

Resumo da situación dende a anterior Asemblea

Informe do Secretario

Afiliación actual: 54 socios

Lémbrase a dificultade para a domiciliación bancaria de algúns socios, e que no 2016 non se fixo efectivo o recibo anual.

Informe do Tesoureiro:

Estado das contas: arredor (aína sen domiciliar algunhas cotas) de 10.000€, pendente de pago a Rotugraf a organización da Xornada (6.841,23€).

As aportacións anuais a SECPAL son hoxe de 702€ (nº de socios x 13€), pendente de pago 2016.

ELECIÓN DA NOVA XUNTA DIRETIVA

Infórmase á Asemblea que a candidatura única presentada para renovar a actual Xunta Directiva é a constituida por:

Presidente Marcelino Mosquera Pena 33259991R
Secretaria Flor López Aneiros 32635466F
Tesoureiro e Vogal por Pontevedra César Labrado Castro 34911875Z
Vogal por A Coruña Gorety Pazos González
Vogal por Lugo Álvaro Fernández Rial
Vogais por Ourense

Miguel Ángel Nuñez Viejo

Eugenio Quintas Albores

Vogal de Enfermaría

Ángel López Trigueros

Vogal de Psicoloxía

Begoña Amaro Lois

Vogal de Traballo Social

Susana Rodríguez Franco

 

Asemade, de acordo cos artigos 27 e 34 do Estatuto, proponse o nomeamento do Tesoureiro como titular apoderado da Sogacopal, para posiblitar o acceso e operación electrónica á conta bancaria da sociedade.

Realízase a votación, aprobándse a nova Xunta Directiva con 39 votos a favor, por unanimidade, ás 14h do día da data.

En Lugo, a 26 de Novembro de 2016

Asdo: Carlos Fernández Fraga. DNI 33810999X

           Presidente de Sogacopal

estatutossociedad